Maven手动添加jar包到本地仓库

2019-02-14 16:02
350
0

        需要导入同事的一个项目到我的电脑上,导入后一直包jar缺失,经检查发现jar不在共有仓库也不在公司的私服上,而是在他的本地仓库(坑),他把jar复制后给我,我直接放到本地仓库中不行,后来发现需要通过maven安装,过程如下:

1、将jar包复制到E:\DEVTools\myJar\目录下;

2、执行命令(使用管理员权限进入doc)
mvn install:install-file -Dfile=E:\DEVTools\myJar\jrobin-1.6.0.jar -DgroupId=org.jrobin -DartifactId=jrobin -Dversion=1.6.0 -Dpackaging=jar

ps:其中

        groupId=org.jrobin;artifactId=jrobin;version=1.6.0。含义如下图:
        执行完命令如下图:

3、安装完毕如图

全部评论